Mitä tarkoittaa De Novo

De Novo on latinalainen lause, joka tarkoittaa ”uusi” tai ”alusta alkaen”. Tätä termiä käytetään yleisesti sekä oikeus- että tieteenaloilla kuvaamaan prosessia, jossa päätös tai analyysi tehdään ottamatta huomioon aikaisempia päätöksiä tai tutkimuksia.

Sovellus lakiin

Juridisessa maailmassa de novo käytetään usein viitattaessa valitukseen. Kun tapauksesta valitetaan de novo, se tarkoittaa, että muutoksenhakutuomioistuin käsittelee asian ikään kuin päätöstä ei olisi aiemmin tehty. Tämä mahdollistaa tapauksen uuden analyysin valituksessa esitettyjen todisteiden ja perustelujen perusteella.

Oletetaan esimerkiksi, että vastaaja todettiin syylliseksi alemmassa oikeudessa. Jos vastaaja valittaa päätöksestä de novomuutoksenhakutuomioistuin ei ota huomioon alemman tuomioistuimen päätöstä, vaan tarkastelee sen sijaan kaikkia oikeudenkäynnissä esitettyjä todisteita tehdäkseen oman syyllisyyden tai syyttömyyden arvionsa.

Sovellus tieteessä

Mitä tulee tieteelliseen tutkimukseen, de novo voi viitata DNA:n sekvensointimenetelmään. Tämä edellyttää alusta aloittamista uudella DNA-näytteellä ja sen jälkeen sen sekvensointia sen rakenteen ja koostumuksen analysoimiseksi.

Jos tiedemies esimerkiksi halusi tutkia tiettyä kiinnostavaa geeniä, hän voisi sekvensoida sen de novo aloittamalla tyhjästä DNA-näytteellä sen sijaan, että luottaisivat aikaisempiin tutkimuksiin tai geneettisiin tietokantoihin.

UKK

Mikä on termin ”de novo” alkuperä?

Termi ”de novo” tulee latinasta, jossa se tarkoittaa ”uusi” tai ”alusta alkaen”.

Mikä on tapauksen tai tutkimuksen tarkastelun tarkoitus de novo?

Tapauksen tai tutkimuksen tarkastelun tarkoitus de novo on varmistaa, että päätökset tai analyysit perustuvat yksinomaan esitettyihin tosiasioihin ja todisteisiin ilman, että niihin vaikutetaan aiemmilla tuomioilla tai tutkimuksilla.

Mitä eroa on de novo ja ”ennakkotapauksen perusteella”?

Kun päätös perustuu ennakkotapaukseen, se tarkoittaa, että aiempia päätöksiä tai päätöksiä käytetään ohjeena tai viitekehyksenä uuden päätöksen tekemiselle. Verrattuna, de novo tarkoittaa, että aloitetaan tyhjästä ja jätetään huomiotta aikaisemmat päätökset tai päätökset.

On de novo yleistä oikeuskäsittelyssä?

Se riippuu tapauksen tyypistä ja lainkäyttöalueesta. Joissakin tapauksissa a de novo uudelleentarkastelu voidaan käynnistää automaattisesti valituksen yhteydessä, kun taas muissa tapauksissa sitä voi pyytää vain toinen osapuolista.