Mitä tarkoittaa YMP (eli CAP)

YMP tulee sanoista ”Yhteinen maatalouspolitiikka” (eli CAP = Common Agricultural Politics). Se on Euroopan unionin toteuttama maataloustuki- ja -ohjelmajärjestelmä. YMP otettiin alun perin käyttöön vuonna 1957, ja sen tarkoituksena oli tukea Euroopan maatalousteollisuutta. YMP:n päätavoitteena on varmistaa, että EU:n maanviljelijät pystyvät tuottamaan turvallisen ja kestävän elintarvikehuollon samalla kun he suojelevat ympäristöä ja ylläpitävät maaseutuyhteisöjä.

YMP tukee viljelijöille taloudellista tukea suorien tukien ja markkinatoimenpiteiden kautta. Suorat tuet on tarkoitettu maanviljelijöiden toimeentulotukeen, kun taas markkinatoimenpiteillä pyritään vakauttamaan maatalousmarkkinoita ja ehkäisemään hintojen vaihteluista johtuvia taloudellisia menetyksiä. YMP rahoittaa myös maaseudun kehittämistä, ympäristönsuojelua ja maatalousalan innovaatioita.

Politiikkaa tarkistetaan seitsemän vuoden välein sen varmistamiseksi, että se vastaa maatalousteollisuuden muuttuvia tarpeita ja EU:n laajempia politiikan painopisteitä.

Kuinka YMP:ia käytetään?

YMP:tä käytetään monin tavoin tukemaan maanviljelijöitä ja laajempaa maatalousteollisuutta EU:ssa. Jotkut YMP:n tärkeimmistä käyttötavoista ovat:

 • Suorien tukien myöntäminen viljelijöille heidän tulojensa tukemiseksi ja liiketoiminnan jatkamiseksi
 • Tuen tarjoaminen maaseudun kehittämishankkeille, kuten uusien yritysten perustamiseen ja paikallisyhteisöjen tukemiseen
 • Rahoitetaan ympäristönsuojeluhankkeita, kuten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja biologisen monimuotoisuuden suojelua
 • Tuen tarjoaminen maatalousalan innovaatioille, kuten uusien teknologioiden ja tekniikoiden tutkimukseen ja kehittämiseen
 • Maatalousmarkkinoiden vakauttaminen hintojen vaihteluista johtuvien taloudellisten tappioiden estämiseksi

UKK

Mikä on CAP:n historia?

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) luotiin vuonna 1957 osana Rooman sopimusta, jolla perustettiin Euroopan talousyhteisö (ETY). YMP:n alkuperäinen tarkoitus oli lisätä maatalouden tuottavuutta, parantaa elintarviketurvaa ja varmistaa maanviljelijöille kohtuullinen elintaso. Sittemmin YMP on läpikäynyt useita uudistuksia ja muutoksia mukautuakseen maatalousteollisuuden muuttuviin tarpeisiin ja laajempiin EU:n politiikan painopisteisiin.

Mikä on YMP:n budjetti?

YMP:n budjetti vahvistetaan seitsemäksi vuodeksi, ja se tunnetaan nimellä monivuotinen rahoituskehys (MFF). Nykyinen monivuotinen rahoituskehys kattaa ajanjakson 2021–2027, ja YMP:n budjetti on noin kolmasosa EU:n budjetista eli noin 387 miljardia euroa.

Mitä kritiikkiä YMP:tä arvostellaan?

YMP:tä kritisoidaan useaan otteeseen, mukaan lukien:

 • Se on liian keskittynyt suurviljelyyn, eikä se tue riittävästi pienviljelijöitä ja perheviljelijöitä
 • Se on kallista ja rasittaa EU:n veronmaksajia
 • Se ei suojele riittävästi ympäristöä ja edistä kestäviä maatalouskäytäntöjä
 • Se ei tue tarpeeksi maaseudun kehittämistä ja uusien yritysten perustamista maaseutualueille
 • Se voi johtaa markkinoiden vääristymiseen ja epäreiluun kilpailuun erityisesti kehitysmaiden viljelijöiden kannalta

Mitä hyötyä YMP:stä on?

Jotkut YMP:n tärkeimmistä eduista ovat:

 • Toimeentulotuen tarjoaminen viljelijöille, mikä auttaa varmistamaan varman ja kestävän elintarvikehuollon EU:ssa
 • Tuetaan maaseudun kehittämishankkeita, joilla voidaan luoda uusia yrityksiä ja tukea paikallisia yhteisöjä
 • Rahoitetaan ympäristönsuojeluhankkeita, jotka voivat auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja suojelemaan biologista monimuotoisuutta
 • Tuetaan maatalousalan innovaatioita, jotka voivat auttaa parantamaan tuottavuutta ja kestävyyttä
 • Maatalousmarkkinoiden vakauttaminen, mikä voi auttaa estämään hintavaihteluista johtuvia taloudellisia tappioita