Mitä tarkoittaa In Limine

”In limine” on latinalainen termi, joka tarkoittaa ”kynnyksellä”.

Oikeudellisessa kielenkäytössä se viittaa hakemukseen, joka on jätetty ennen oikeudenkäynnin alkamista ja jolla pyritään sulkemaan pois todisteet, jotka toinen osapuoli aikoo esittää oikeudenkäynnissä, tai rajoittaa oikeudenkäynnissä esitettävän todisteen laajuutta.

Tämän hakemuksen tekee yleensä vastaaja, vaikka joissakin tapauksissa myös kantaja voi jättää sen.

Tämän aloitteen tarkoituksena on varmistaa oikeudenmukainen oikeudenkäynti, joka ei vaikuta kohtuuttomasti sellaisiin todisteisiin, jotka ovat merkityksettömiä, haitallisia tai jotka eivät kuulu tutkittavien asioiden piiriin.

Milloin ja miten in limine liike tehdään?

Tyypillisesti in limine esitykset jätetään ennen oikeudenkäyntiä, esitutkintakonferenssissa tai muussa oikeudenkäyntiä edeltävässä käsittelyssä.

Esityksessä olisi erityisesti yksilöitävä todisteet, jotka todisteiden esittäjä pyrkii sulkemaan pois tai rajoittamaan, sekä poissulkemisen tai rajoittamisen oikeudellinen perusta.

Esityksestä on myös käytävä ilmi, kuinka todisteet olisivat haitallisia, merkityksettömiä tai muutoin kiellettyjä oikeudenkäynnissä.

Mitä oikeudellisia seurauksia in limine hakemuksen jättämisellä on?

Jos in limine hakemus hyväksytään, tuomioistuin antaa takavarikointimääräyksen, joka estää poissuljettujen todisteiden esittämisen oikeudenkäynnissä.

Tämä päätös voi johtaa koko asian tai sen osan hylkäämiseen.

Jos esitys kuitenkin hylätään, todisteet voidaan esittää oikeudenkäynnissä, jollei tuomioistuimen vastalauseista ja todisteluista saatetaan päättää.

UKK

1) Voiko mikä tahansa osapuoli tehdä in limine liikkeen?

Kyllä, mikä tahansa osapuoli voi jättää aloitteen.

2) Onko in limine -hakemus sama kuin lyhennetty tuomio?

Ei, in limine aloitteella pyritään sulkemaan pois tai rajoittamaan todisteita ennen oikeudenkäyntiä, kun taas lyhennettyä tuomiota koskevalla esityksellä pyritään ratkaisemaan tapaus kokonaan ennen oikeudenkäyntiä.

3) Mitä seurauksia takavarikointimääräyksen rikkomisesta on?

Jos osapuoli rikkoo takavarikointimääräystä, hänelle voidaan kohdistaa seuraamuksia, kuten tuomioistuimen halveksuntaa, rahallisia seuraamuksia tai todisteiden esittämättä jättämistä.

4) Voidaanko in limine -liike jättää oikeudenkäynnin aikana?

Kyllä, in limine hakemus voidaan tehdä oikeudenkäynnin aikana, jos esitetään uutta näyttöä, jonka osapuoli haluaa sulkea pois.

5) Kuinka kauan kestää, että tuomioistuin antaa ratkaisun in limine hakemuksesta?

Se riippuu tuomioistuimesta ja kanteen monimutkaisuudesta, mutta yleensä kestää muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen, ennen kuin tuomioistuin ratkaisee in limine hakemuksen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että in limine -esitys on ratkaiseva väline oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistamiseksi sulkemalla pois merkityksettömät, haitalliset tai kelpaamattomat todisteet. Osapuolten tulisi neuvotella asianajajiensa kanssa selvittääkseen, onko tällainen pyyntö heidän tapauksessaan tarpeen.