Mitä tarkoittaa De Jure (De Iure)

Latinaksi termi ”de jure” tarkoittaa ”oikeudella” tai ”lain mukaan”. Sitä käytetään yleisesti laissa viittaamaan johonkin, joka on laillisesti perustettu tai tunnustettu, sen sijaan, että se olisi vain tosiasiallinen käytäntö tai tapa.

Kun jokin on de jure, se tarkoittaa, että se tunnustetaan laillisesti päteväksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi. Tämä voi koskea monenlaisia ​​asioita sopimuksista lakeihin ja asetuksiin sekä instituutioihin ja hallintojärjestelmiin.

Esimerkiksi yritys voidaan oikeudellisesti tunnustaa yhteisöksi, mikä tarkoittaa, että sillä on laillisesti perustettu asema erillisenä oikeushenkilönä. Samoin tietty laki tai määräys voi olla oikeudellisesti pätevä, mikä tarkoittaa, että se on annettu asianmukaisten oikeudellisten kanavien kautta ja on lain mukaan täytäntöönpanokelpoinen.

Toisaalta, kun jokin on de facto, se tarkoittaa, että se perustuu käytännöllisiin, todellisiin olosuhteisiin sen sijaan, että se olisi laillisesti tunnustettu tai vahvistettu. Tietyllä henkilöllä tai organisaatiolla voi esimerkiksi olla tosiasiallinen määräysvalta tietyssä alueella tai resurssissa, vaikka heillä ei olisikaan laillisesti vahvistettuja oikeuksia tai omistusta.

Miten De Jurea käytetään laissa?

De jure on tärkeä käsite oikeudessa, koska se auttaa luomaan erilaisten käytäntöjen ja instituutioiden oikeusperustan. Tunnustamalla jonkin asian de jureksi laki pystyy tarjoamaan selkeän ja täytäntöönpanokelpoisen kehyksen, jossa asia toimii.

Esimerkiksi henkisen omaisuuden osalta tietty patentti tai tekijänoikeus voidaan tunnustaa oikeudellisesti päteväksi, mikä tarkoittaa, että se on laillisesti täytäntöönpanokelpoinen. Tämä antaa patentin tai tekijänoikeuden haltijalle mahdollisuuden ryhtyä oikeustoimiin muita heidän oikeuksiaan loukkaavia vastaan, mikä auttaa suojaamaan heidän luovaa tai keksinnöllistä työtään.

Samoin poliittisia instituutioita ja hallintojärjestelmiä voidaan perustaa oikeudellisesti lain ja perustuslaillisuuden muodollisten prosessien kautta. Tämä mahdollistaa selkeän oikeudellisen kehyksen, jossa poliittista valtaa voidaan käyttää, ja varmistaa, että hallituksen toimet ovat oikeudellisen valvonnan ja valvonnan alaisia.

UKK

Mitä de jure tarkoittaa kansalaisoikeuslaissa?

Kansalaisoikeuslainsäädännössä de jure viittaa käytäntöihin tai instituutioihin, jotka on perustettu laillisesti, sen sijaan että ne perustuvat tosiasialliseen syrjintään tai erotteluun. Esimerkiksi koulujärjestelmä voi olla oikeudellisesti eriytetty, jos se on lain tai politiikan velvoittama sen sijaan, että se olisi vain seurausta sosioekonomisista tekijöistä tai demografisista malleista.

Mikä on de juren vastakohta?

De juren vastakohta on de facto, mikä tarkoittaa jotain, joka perustuu käytännön tai todellisiin olosuhteisiin sen sijaan, että se olisi laillisesti vahvistettu tai tunnustettu.

Mikä on de jure -standardi?

De jure -standardi on laillisesti tunnustettu tai vahvistettu vertailuarvo tai vaatimus, jota käytetään usein mittaamaan tiettyjen lakien tai määräysten noudattamista tai noudattamista. Esimerkiksi työpaikan turvallisuutta koskeva oikeudellinen standardi saattaa sisältää erityisiä laitteita tai koulutusta koskevia vaatimuksia, jotka ovat lain edellyttämiä ja täytäntöönpanokelpoisia.

Mitä eroa on de facto ja de jure -valvonnalla?

De facto määräysvallalla tarkoitetaan todellista määräysvaltaa tai vaikutusvaltaa tietyssä resurssissa tai alueella ilman, että sillä välttämättä ole laillisesti vahvistettuja oikeuksia tai omistusta. Sitä vastoin oikeudellinen määräysvalta tarkoittaa määräysvaltaa, joka on laillisesti tunnustettu tai vakiintunut ja johon sovelletaan lain ja hallinnon muodollisia prosesseja.

Mitä on de jure syrjintä?

De jure -syrjinnällä tarkoitetaan käytäntöjä tai politiikkoja, jotka on vahvistettu laillisesti ja joita ylläpidetään ja jotka johtavat eri ihmisryhmien eriarvoiseen kohteluun tai edustukseen. Esimerkiksi rotuun perustuva erottelu tai poissulkeminen oli oikeudellista syrjintää monissa osissa Yhdysvaltoja 1900-luvun puoliväliin asti, jolloin säädettiin kansalaisoikeuslakeja, jotka kieltävät tällaiset käytännöt.